Portofoliu profesor biologie - model extins 2

Portofoliul cadrului didactic

Pentru disciplina biologie


  • Opis

  • Curriculum Vitae;

  • Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);

  • Fişa postului;

  • Încadrare (clase, orar - inclusiv programul suplimentar);

  • Fişa de autoevaluare/adeverința pentru obtinerea calificativului anual.

  • Orarul săptămânal si al pregatirilor suplimentare;


  1. Proiectare/ evidenţă/ evaluare:

A.1. Proiectare:

Planificare anuală și semestrială, avizată;

Proiectarea unităţilor de învăţare, avizată;

Planuri de activitate didactică, pentru profesorii debutanți, avizate;

Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;

Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare;

Crearea de softuri educaţionale în specialitate.

A.2. Documente curriculare necesare:

Programe şcolare ;

Programe şcolare pentru discipline opţionale noi;

Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ;

Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii (M.E.N., I.S.J.);

Programele de examene naţionale;

Programele și regulamentele concursurilor și olimpiadelor școlare specifice disciplinei;

Subiectele pentru examene naţionale, concursuri și olimpiade școlare;

Lista manualelor folosite la clasă.

A.3. Evidenţă:

Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;

Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte concursuri;

Rezultate la examene naţionale;

Rezultatele evaluării predictive, analiză și interpretare;

Rezultatele evaluărilor periodice;

Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale;

Graficul de desfășurare a concursurilor și olimpiadelor școlare, la nivelul IȘJ;

Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;

Evidenta elevilor capabili de performanta;

Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ;

Subiecte la teze semestriale (unde este cazul);

Lista mijloacelor didactice în dotare.

A.4. Instrumente de evaluare şi notare:

Chestionare;

Tipuri diferite de itemi de evaluare;

Grile;

Teste, fișe de lucru etc., modele!;

A.5. Resurse materiale proprii:

Cărţi, culegeri, texte, reviste, etc.;

Dischete, CD-uri, DVD-uri, casete video, casete audio, folii retroproiector, etc.;

Atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate.

A.6. Activitati extracurriculare desfăşurate în cadrul specialităţii:

Mese rotunde, dezbateri, întâlniri;

• Excursii, vizite, drumeţii;

• Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie.


  1. Dezvoltare profesională şi carieră:

B.1. Perfecţionare metodică:

Definitivat, grade didactice, doctorat ;

Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară;

Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ;

Participare cu referate la cercurile pedagogice ;

Cercetare ştiinţifică.


B.2. Activitate publicistică:

Articole în diverse publicaţii;

Cărţi în domeniul educaţional;

Caiete metodice/ ghiduri metodologice.

B.3. Documente privind calitatea de:

Mentor;

Formator local/ judeţean/ naţional;

Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ exameene naţionale;

Membru în comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/ examenelor naţionale;

Însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;

Membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale I.Ş.J./M.E.N. (contribuţii la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)

Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate;

Îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate;

Evaluator manuale;

Membru în comisii ştiinţifice.

B.4. Participarea la proiecte şi parteneriate:

Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale;

• Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional;

• Proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./M.E.N.;

Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;

Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;

Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.

B.5. Premii şi recompense:

Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.E.N./Guvernul/Preşedinţia României , alte instituţii centrale;

Salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire;

Diplome acordate la nivel local, judeţean, național.

Ultima modificare: Thursday, 2 November 2017, 23:29